Projects and contracts

  • "Prevención de Conductas Problema en la Familia: Programa de Competencia Parental para Familias del Sistema de Protección de Menores de Mallorca del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).", 2010-2011. Main researcher: María del Carmen Orte Socías. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universtitats (LOU). Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). Consell de Mallorca. Contract.
  • "Conveni de col·laboració entre la Direcció General de Menors i Familia de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme programes socioeducatius l'exercici 2010.", 2010. Main researcher: Carmen Orte Socías. Conveni amb institució pública o privada. Direcció General de Menors i Família. Contract.
  • "'Convenio de colaboración entre la Dirección General de Menores y Familia de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració y la Universitat de les Illes Balears para llevar a cabo programas socioeducativos durante el ejercicio 2010.'", 2010. Main researcher: María del Carmen Orte Socías. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears. Contract.