Projects and contracts

  • "Estudio sobre la estructura y dinámica de las familias del barrio de sa Porrasa (término municipal de Calvià-Mallorca)", 1989. Main researcher: Santiago, J.; Ballester, L.. Programa no específico. Ajuntament de Calvià.
  • "Estudios de base para el diseño del Instituto de la Mujer en Baleares", 1989-1990. Main researcher: Mascaró, P.; Ballester, L.. Programa no específico. Comunitat Autònoma de les Illes Balears.