Listen

AGING

 

 • Lluís Ballester Brage, Lydia Sánchez Prieto, Liberto Macías González, "La reforma del sistema de pensions", "Anuari de l'envelliment. Illes Balears", Volum 2016, Pàgines 95-113, 2016. Article.
 • Lydia Sánchez Prieto y Lluís Ballester Brage, "Trastorns de la conducta alimenta?ria i envelliment", "Anuari de l'envelliment. Illes Balears", Volum 2016, Pàgines 203-225, 2016. Article.
 • Carmen Orte Socias; Maria Belén Pascual Barrio; Rosario Pozo Gordaliza; Maria Antònia Gomila Grau; Joan Amer Fernàndez; Margalida Vives Barceló; Carmen López Esteva, "Mirades de la Sexualitat i l'afectivitat en les persones grans, un recorregut per les diferents activitats de recerca i docència del grup de recerca gifes en gerontologia educativa." [Publicació completa en línea], "Anuari de l'envelliment. Illes Balears", Volum 9, Pàgines 463-482, 2016. Article.
 • Orte, C. (dir.) (2015). Anuari de l'envelliment de les Illes Balears 2015. Anuari de l'envelliment. Illes Balears. (In press).
 • Orte, C., Pascual, B., Vives, M., Pozo, R., Gomila, M.A., & Amer, J. (2015). Intergenerational education: the program Sharing Chilhood-Compartir la infancia. In De-Juanas Oliva, A. & Fernández García, A. (coord.) Pedagogía social, universidad y sociedad (pp-151-164). Madrid: UNED.
 • Vives, M.; Orte, C & March, M. (2015) Approaching Leaderships from a Lifelong Learning Perspective: Best Practices at University Programs for Seniors.  A Oitshepile MmB Modise (Coord.) Cases of Leadership in Adult (223-247). Education Books.  IGI GlobalEducation. USA 
 • Vives, M., Orte, C., & Ballester, L. (2015). Effects of the university programs in social support networks of the elder people. The case of the Open University for the Elder in the University of the Balearics. Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria.
 • Macias, L., Vives, M., Orte, C., & Sánchez, L. (2014). The importance of having a good health in self-evaluation of life-quality. The case of elder students in the Balearics. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 4, 2, 141-150.
 • Vives, M., Orte, C., Macías, L., & March, M.X. (2014). A long-term analysis of social networks of students from a University Program for Seniors. US-China Education Review A & B, 4, 8, 567-572.
 • Orte, C.; Vives, M.; Pascual, B. y Gomila. M.A. (2014) Sharing Childhood; compartint la infància a les escoles amb una mirada intergeneracional. El primer any de feina junts", Anuari de l'educació de les Illes Balears.
 • Orte, C. (dir) (2014), "Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014", "Anuari de l'envelliment. Illes Balears", Issue 21, Pages 15-39.
 • Orte, C. (dir) (2014), "Introducció a l'Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014", "Anuari de l'envelliment. Illes Balears", Pages 13-22.
 • Orte, C.; Gomila, M.A.; Pascual, M.B.; Vives, M. (2014) "La participació dels padrins en un programa de competència familiar: la recerca aplicada al disseny d'un projecte formatiu", "Anuari de l'envelliment. Illes Balears", Pages 353-372.
 • Orte Socías, C.; March Cerdà, M.X.; Macías González, L.;Vives Barceló, M.; Sánchez Prieto, L. (2013) Programas educativos internacionales destinados a adultos mayores. La experiencia de la Universitat Oberta per a Majors (UOM). V Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios con Adultos Mayores PUMA 2013. Actas del V Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios con Adultos Mayores (PUMA 2013). Universidad de La Habana.
 • Pascual, B.; Vives, M.; Escoda, M.; Gomila, M.A y Pozo, R. (2013)  Los programas intergeneracionales en el contexto escolar: análisis de una experiencia en Palma de Mallorca. En Pérez, Mª del C. y Molero, M. Del Mar (Eds) Contextos psicológicos y educativos   Ed. Asociación Universitaria de Educación y Psicología. Almería 219-223
 • Macías González,L.; Vives Barceló, M.; Orte Socías, C. y Sáchez Prieto L. (2013) Internet, gender and seniors. A: Gómez Chova,L.; López Martínez, A.; Candel Torres, I. International Association of Technology, Education and Development IATED. EDULEARN13 Proceedings. Barcelona: IATED 6126-6133 ISBN: 978-84-616-3822-2 Dep Legal: V-1552-2013
 • Orte, C.; Ballester, L.; Macías, L.(2012) Results of the evaluation of students in a University Programme for Seniors: the Open University for Seniors (OUS) of the UIB En Procedia Social and Behavioral Sciences. 46, 4585-4592.
 • Orte, C.; Macías, L.; Ballester, L.(2012) La internacionalització dels programes universitaris per a gent gran. Avaluació de l'experiència de la Universitat Oberta per a Majors (UOM).En ANUARI DE L'ENVELLIMENT 2012,187-207
 • Sánchez, L.; Orte,C.; Ballester, L. (2012) La figura absent en les campanyes contra la violència de gènere: la dona gran.En ANUARI DE L'ENVELLIMENT 2012, 209-231
 • Ballester, L.; Orte,C.; Sánchez, L.(2012) El temps dedicat a la cura i els seus efectes en la vida quotidiana dels qui conviuen amb persones grans dependents. En ANUARI DE L'ENVELLIMENT 2012, 329-346
 • Carlos Vecina, Lluís Ballester, Andreu Barnés, Isabel Cortada, Alya García, Magdalena Gelabert, Gustavo Giacosa, Bakhat Karim, Mateu Mas, Bartomeu Puigserver, Teresa Ramos, del Grupo de Investigación Socioeducativa (Col·legi d'educadores i educadors socials de les Illes Balears) (2012) Crisis económica y crisis social. Debate en torno a la situación de necesidad de las familias y la infancia. En Revista de Educación Social http://www.eduso.net/res/ N. 16, 1-20
 • Gomila, M.A.; Pascual, B. (2012) Padrins que fan de pares: un dret de l’infant o una obligació de la persona gran. En Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2012, 163-186 Palma: Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal (Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i UIB)
 • Pozo, R. & Amer, J. (2012). Envelliment i jubilats europeus a Calvià. Elements per a un diagnòstic. Anuari de l’Envelliment a les Illes Balears, 2012, 77-96.
 • Vives, M.; Orte, C.; Macías, L (2012) Quality of life, education and seniors - Procedia Social and Behavioral Sciences. Núm 46. 4598-4602. ISSN: 1877-0428
 • Macías, L., Vives, M., Sánchez, L., Orte, C. y March, M. (2012) Los alumnos mayores de 50 años: protagonistas del voluntariado en la Universitat de les Illes Balears.En Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo. Madrid, UNED. Pendent de Publicació. ISBN: 978-84-695-5654-
 • March, M.; Macías, L.; Vives, M.; Sánchez, L.; Orte, C. (2012) : Los derechos humanos en las personas mayores. El derecho a envejecer activamente. En Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo. Madrid, UNED. Pendent de Publicació. ISBN: 978-84-695-5654-
 • Vives, M.; Sánchez, L.; Orte, C.; March, M. y Macías, L. (2012) : ¿Cómo pueden ayudar las ciudades amigables al envejecimiento activo de sus ciudadanos?. En Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo. Madrid, UNED. Pendent de Publicació. ISBN: 978-84-695-5654-
 • Orte, C.; March, M.; Macías, L.; ives, M.; Sánchez, L (2012) Los alumnos de la UOM comparten aulas con alumnos de diferentes centros educativos de las Illes Balears. En Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo. Madrid, UNED. Pendent de Publicació. ISBN: 978-84-695-5654-
 • Sánchez, L., Orte, C., March, M., Macías, L. y Vives, M.(2012) Una barrera para el envejecimiento activo: la violencia de género. En Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo. Madrid, UNED. Pendent de Publicació. ISBN: 978-84-695-5654-
 • Vives, M.(2011) Ciutats amigables amb les persones grans a partir de la normativa de la OMS. Orte, C. (Ed.) Anuari de l'envelliment 2011. Illes Balears. ED: Càtedra de Gerontologia Educativa i Social UIB 426-456
 • Macias, L.; Orte, C.; March, M.X., "Programas universitarios para mayores y relaciones intergeneracionales. La experiencia de un programa.", "Revista de Ciencias de la Educación", Número 225-226, 227-249. , 2011. Artículo.-       Carmen Orte Socías y Lluís Ballester Brage, "Anàlisi de l'alumnat dels programes universitaris per a persones grans de la Universitat de les Illes Balears", "ANUARI DE L'ENVELLIMENT", 501-526. , 2011. Artículo.
 • Macías González, L.; Ballester Brage, Ll., "Els alumnes de la UOM experimenten amb la investigació mitjançant les històries de vida", "ANUARI DE L'ENVELLIMENT", 527-549. , 2011. Artículo.
 • Vives, M. L'aprenentatge al llarg de la vida com a element clau dins l'envelliment actiu i la qualitat de vida "Anuari de l'educació de les Illes Balears" 238-264
 • Lluís Ballester, "Què és la llei de la dependència?", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Número 210, 6-8. , 2010. Artículo.
 • Macias, L.; Orte, C., "La formacio de la gent gran i les noves tecnologies", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 21, 81-96. , 2010. Artículo.
 • Vives, M. (2010) Efectes del Suport Social en els alumnes d'un Programa Universitari per a gent gran. El cas de la UOM  Anuari de l'educació de les Illes Balears 276-304
 • Vives, M. (2010) Efectes del Suport Social en un programa Universitari per a gent gran. Orte, C. (Ed.) Anuari de l'envelliment 2011. Illes Balears. ED: Càtedra de Gerontologia Educativa i Social UIB 294-333
 • Vives, M. (2009) Una visió de la gent gran des de la perspectiva dels Indicadors Socials. Comparativa autonòmica, nacional i europea. Orte, C. (Ed.) Anuari de l'envelliment 2011. Illes Balears. ED: Càtedra de Gerontologia Educativa i Social UIB 65-126
 • Gomila, M.A. (2006) Continuités et changements des rapports de solidarité familiale dans trois îles de la Méditerranée. En Revista Recherches Familiale
 •