Projects and contracts

  • FBG 301916 - "Tasca d'assessorament i formació del personal per a la prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil a les Illes Balears", 2002. Main researcher: Pere Amorós Martí. Programa no específico. Govern de les Illes Balears. Project.
  • "Elaboració del pla de convivència als centres educatius de les Illes Balears", 2002. Main researcher: M. Del Carme Orte Socias. Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo. Govern de les Illes Balears. Contract.
  • "Informe d´Educació (Diagnòstic i Propostes) per a l´Informe del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. (juliol 2002).", 2002. Main researcher: M. Del Carme Orte Socias. Programa no específico. Organo Consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Emite dictámenes con carácter preceptivo o facultativo.. Contract.