Projects and contracts

  • "Realització de l'Enquesta de Salut de les Illes Balears", 2000-2001. Main researcher: LluÍs Ballester Brage. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear. Contract.